Family&Kids#6 (2019)

ƾDŽnjǎǏƼLJǘljǗDž ǎǏnj NjnjDŽǍNJǁǀDŽljǛDžǎǁǍǘ dž ljƼLj +971 4 375 0600 / info@sisd.ae / www.sisd.ae 6ZLVV ,QWHUQDWLRQDO 6FLHQWLͤF 6FKRRO 'XEDL +HDOWKFDUH &LW\ 3KDVH $O -DGGDI #InspiringExcellence ǙǧǤǮǩǜǻ ǴǞǡǥDzǜǬǭǦǜǻ ǴǦǪǧǜ ǫǜǩǭǤǪǩ Ǟ ǭǜǨǪǨ ǭǡǬǠDzǡ ǭǪǧǩǡdzǩǪǟǪ ǀǯǝǜǻ 6ZLVV ,QWHUQDWLRQDO 6FLHQWLͤF 6FKRRO Ǟ ǀǯǝǜǡ 6,6' ̰ ǪǠǩǜ Ǥǣ ǞǡǠǯǵǤDZ ǴǦǪǧ ǫǜǩǭǤǪǩǪǞ ǦǪǮǪǬǜǻ ǭǮǜǞǤǮ ǭǞǪǡǥ ǣǜǠǜdzǡǥ ǩǡ ǮǪǧǸǦǪ ǞǷǭǪǦǪǦǜdzǡǭǮǞǡǩǩǪǡ ǪǝǬǜǣǪǞǜǩǤǡ ǩǪ Ǥ ǞǪǭǫǤǮǜǩǤǡ ǠǡǮǡǥ 6,6' ǫǬǡǠǧǜǟǜǡǮ ǯǞǧǡǦǜǮǡǧǸǩǷǥ ǯdzǡǝǩǷǥ ǫǬǪDzǡǭǭ Ǥ ǨǯǧǸǮǤǦǯǧǸǮǯǬǩǷǥ ǪǫǷǮ Ǟ ǜǦǮǤǞǩǪ ǬǜǣǞǤǞǜǺǵǡǨǭǻ ǭǪǪǝǵǡǭǮǞǡ NjǪdzǡǨǯ 6ZLVV ,QWHUQDWLRQDO 6FLHQWLͤF 6FKRRO" ̽ LjǤǬǪǞǷǡ ǭǮǜǩǠǜǬǮǷ ǪǝǯdzǡǩǤǻ ǫǪ ǫǬǪǟǬǜǨǨǡ ,QWHUQDWLRQDO %DFFDODXUHDWH LjǡǢǠǯǩǜǬǪǠǩǷǥ ǝǜǦǜǧǜǞǬǤǜǮ ̽ ƽǤǧǤǩǟǞǜǧǸǩǷǡ Ǥ ǜǩǟǧǪǻǣǷdzǩǜǻ ǫǬǪǟǬǜǨǨǷ ǭ ǤǩǮǡǩǭǤǞǩǷǨ ǤǣǯdzǡǩǤǡǨ ǠǪǫǪǧǩǤǮǡǧǸǩǷDZ ǻǣǷǦǪǞ ǰǬǜǩDzǯǣǭǦǪǟǪ ǩǡǨǡDzǦǪǟǪ ǜǬǜǝǭǦǪǟǪ ̽ ǍǪǞǬǡǨǡǩǩǷǥ ǦǜǨǫǯǭ Ǟ ǭǜǨǪǨ ǭǡǬǠDzǡ ǀǯǝǜǻ — ǝǡǣǪǫǜǭǩǪǡ ǨǡǭǮǪ Ǡǧǻ ǯdzǡǝǷ ǬǜǣǞǤǮǤǻ Ǥ ǣǜDZǞǜǮǷǞǜǺǵǡǥ ǴǦǪǧǸǩǪǥ ǢǤǣǩǤ ̽ ǎǡDZǩǪǧǪǟǤǤ Ǥ ǤǩǩǪǞǜDzǤǤ Ǟ ǪǝǯdzǡǩǤǤ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQ5NDM=